0
| วิธีการคืนสินค้า

HOW TO RETURN
นโยบายเปลี่ยนและคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับเปลี่ยนและคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ลงประทับไปรษณียากรบนกล่องพัสดุภัณฑ์
ในกรณีที่วันประทับตราไม่ชัดเจนหรือระบุไม่ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นับจากวันที่ระบุบนใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ตามกรณี ดังต่อไปนี้
  1. ในกรณีสินค้ามีความเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้ามีความบกพร่องจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า
  2. ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
  • สภาพพร้อมขาย หมายถึงสภาพ สินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
  • บริษัทฯยินดีจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า
 
ขั้นตอนเปลี่ยนและคืนสินค้า
  1. ติดต่อกลับมาที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ Live & fit Contact   โทร. 0-2731-2333 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
  2. ท่านต้องส่งคืนสินค้า และหลักฐานใบกำกับภาษี (Tax Invoice) พร้อมหน้าเลขที่บัญชีธนาคารมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้ติดต่อกลับมา
  3. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการส่งแบบธรรมดา
  4. สินค้าที่รับคืนต้อง มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ฉีกขาด เสียหาย และเป็นสินค้าที่ซื้อจากช่องทาง Live&Fit Shopping เท่านั้น
  5. เมื่อท่านได้ดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้ว บริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและเอกสารครบถ้วน โดยจะส่งเงินค่าสินค้าคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้