0
| How to Return

HOW TO RETURN
นโยบายเปลี่ยนและคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับเปลี่ยนและคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ลงประทับไปรษณียากรบนกล่องพัสดุภัณฑ์

ในกรณีที่วันประทับตราไม่ชัดเจนหรือระบุไม่ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นับจากวันที่ระบุบนใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ตามกรณี ดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีสินค้ามีความเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้ามีความบกพร่องจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า
 2. ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 • สภาพพร้อมขาย หมายถึงสภาพ สินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • บริษัทฯยินดีจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า

ขั้นตอนเปลี่ยนและคืนสินค้า

 1. ติดต่อกลับมาที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ LINE ID: @liveandfit, Live & fit Contact   โทร. 0-2731-2333 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 2. ท่านจะต้องส่งปัญหาและความต้องการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ผ่านช่องทาง LINE ID: @liveandfit
  1. แจ้งเลขที่ใบกำกับภาษี (Invoice Number)
  2. แจ้งรายละเอียดปัญหาที่พบ
  3. ถ่ายภาพสินค้า
  4. ถ่ายภาพเอกสารและกล่องพัสดุ โดยมีเงื่อนไขคือสินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนต้องยังไม่ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์และยังไม่ถูกใช้งาน
 3. หากท่านได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านต้องส่งคืนสินค้า และหลักฐานใบกำกับภาษี (Tax Invoice) พร้อมหน้าเลขที่บัญชีธนาคารมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับการติดต่อกลับ
 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการส่งแบบธรรมดา
 5. สินค้าที่รับคืนต้อง มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ฉีกขาด เสียหาย และเป็นสินค้าที่ซื้อจากช่องทาง Live&Fit Shopping เท่านั้น
เมื่อท่านได้ดำเนินการตามข้อ 1-5 แล้ว บริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและเอกสารครบถ้วน โดยจะส่งเงินค่าสินค้าคืนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้