| Privacy Policy
ลีฟแอนด์ฟิตขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราจึงขอชี้แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ และข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้มาจะถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้นี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา และขอให้ท่านระงับการให้ข้อมูลของท่านแก่เรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้งาน

ลีฟแอนด์ฟิตเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร 
เราจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านได้เข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่เราตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • การติดต่อผ่านช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์กับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ลีฟแอนด์ฟิต, แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว และรายงานคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน 
  • การติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมด, แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ, ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และ/หรือสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ

ทำไมลีฟแอนด์ฟิตต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและนำไปใช้อย่างไร 
  •  เพื่อตอบข้อซักถามหรือรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
  •  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพ และด้านบริการ
  •  เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความประสงค์ของท่าน
  •  เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและให้บริการแก่ท่าน
  •  เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกของไลฟ์แอนด์ฟิต  
  •  เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่น ส่วนลด กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอพิเศษ และผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
  •  เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะตอบสนองความต้องการของท่านได้
  •  เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์ 
หาก ท่านต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กับเว็บไซต์แล้ว)
หรือถ้าท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โปรดติดต่อเราที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2731-2333 (จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30 น.)
หมายเลขโทรสาร : 0-2378-1295
Line ID : @liveandfit 
เว็บไซต์ : www.liveandfit.com
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่ : 156 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10330